Mijn Account

  Artikel 1 – Definities

  De namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden

  geschreven, hebben de hiernavolgende betekenis:

  1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een

  identificeerbare natuurlijk persoon;

  1.2 Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met

  betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens,

  al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen,

  vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen,

  opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van

  doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen,

  aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van

  gegevens;

  1.3 Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de

  verwerking van persoonsgegevens – doch niet beperkt tot – de Algemene

  Verordening Gegevensbescherming;

  1.4 Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens,

  oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op

  onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of

  de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot

  doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

  1.5 Verwerkingsverantwoordelijke: Klant, zijnde de (rechts)persoon die

  (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de

  Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van

  Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die

  Verwerking nodig zijn;

  1.6 Verwerker: NIS, zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de

  Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;

  1.7 Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van

  NIS Persoonsgegevens verwerkt;

  1.8 Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ter zake

  de dienstverlening van NIS aan Klant, waarvan deze Bijlage een bijlage

  vormt;

  Artikel 2 – Onderwerp

  2.1 NIS zal bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten

  Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Klant.

  2.2 Op basis van Privacywetgeving wordt Klant in deze hoedanigheid

  aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van

  de Persoonsgegevens en NIS als Verwerker. Deze Bijlage bevat de

  voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens

  door NIS.

  Artikel 3 – Verplichtingen NIS

  3.1 NIS verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in

  verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten

  Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door NIS gebeurt

  op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en

  conform de (schriftelijke) instructies van Klant. Klant staat er voor in dat

  door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met

  Privacywetgeving.

  Artikel 4 – Sub-verwerkers

  4.1 NIS is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens

  Sub-verwerkers in te schakelen, mits NIS ervoor zorg draagt dat in te

  schakelen Sub-verwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich

  nemen als op NIS rusten op basis van deze Bijlage.

  4.2 NIS blijft in deze verhouding aanspreekpunt van Klant.

  Artikel 5 – Doorgifte van Persoonsgegevens

  5.1 NIS zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar een land buiten de

  Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend

  beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige

  verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Bijlage en

  Privacywetgeving.

  5.2 NIS zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar de Verenigde

  Staten op basis van een EU-modelcontract of aan bedrijven

  gecertificeerd door de US Department of Commerce op basis van het

  Privacy Shield.

  Artikel 6 – Beveiliging

  6.1 NIS zal zich inspannen voldoende passende technische en

  organisatorische maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de

  daarop opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en

  tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen

  garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de

  uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s

  van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te

  beschermen Persoonsgegevens.

  6.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende

  technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van

  de gebruikte software en applicaties.

  Artikel 7 – Meldplicht

  7.1 Om Klant in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken

  te voldoen, stelt NIS Klant onverwijld nadat zij kennis heeft genomen

  van een Datalek, hiervan op de hoogte. Deze kennisgeving als omvat een

  omschrijving van:

  • het Datalek;

  • de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen,

  diefstal, onbekend);

  • wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;

  • de technische maatregelen die door NIS zijn getroffen om de inbreuk

  te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

  7.2 NIS verstrekt op verzoek van Klant nadere informatie over het

  Datalek, voor zover noodzakelijk voor Klant om aan haar wettelijke

  verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en

  Betrokkenen te voldoen.

  7.3 NIS kan op basis van de Telecommunicatiewet de verplichting

  hebben om (beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden

  bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

  Artikel 8 – Rechten van Betrokkene(n)

  8.1 Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent NIS

  Verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk, bijstand bij het

  vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in

  hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te

  beantwoorden, door middel van passende technische en

  organisatorische maatregelen.

  8.2 NIS stelt Klant onverwijld in kennis van een verzoek(en) van

  Betrokkenen direct gericht aan NIS. NIS zal erop toezien dat door haar

  ingeschakelde sub-Verwerkers niet zelfstandig reageren op verzoeken

  als bedoeld in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst, tenzij

  hiertoe schriftelijk instructie is afgegeven.

  Artikel 9 – Data protection impact assessement

  9.1 NIS verleent Klant voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van

  een data protection impact assessement door het beschikbaar stellen

  van alle relevante informatie om het effect van de beoogde

  verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens te

  kunnen beoordelen.

  Artikel 10 – Audits

  10.1 Indien de door NIS beschikbaar gestelde informatie en

  documentatie de naleving van deze Verwerkersovereenkomst door NIS

  onvoldoende aantonen, heeft klant het recht om een audit uit te (laten)

  voeren. De kosten van de audit worden door Klant gedragen.

  10.2 Een door Klant geïnitieerde audit vindt uiterlijk twee weken na

  voorafgaande aankondiging, voorzien van een omschrijving van de

  onderdelen waarop de audit ziet en het proces, eens per jaar plaats.

  10.3 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit

  redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens

  zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, ter beschikking stellen.

  Partijen zullen de uitkomst van de audit in onderling overleg beoordelen.

  Artikel 11 – Geheimhouding

  11.1 NIS verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot

  geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van

  alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of

  redelijkerwijs kan vermoeden.

  11.2 NIS staat er voor in dat personen in dienst van of werkzaam voor

  NIS en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn

  aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich

  onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins

  verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.

  11.3 Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover

  openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke

  uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk

  zal worden gehouden.

  Artikel 12 – Aansprakelijkheid

  12.1 Indien NIS tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze

  Verwerkersovereenkomst kan Klant NIS in gebreke stellen.

  Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan NIS een redelijke

  termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

  12.2 NIS is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG,

  voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze

  Verwerkersovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het

  bedrag genoemd in artikel 10.4 van de Algemene Voorwaarden.

  12.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van

  derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten) ter zake een

  handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.

  Artikel 13 – Duur en beëindiging

  13.1 De verplichtingen van NIS uit hoofde van deze Bijlage duren ook ná

  beëindiging van de Overeenkomst onverminderd voort, indien en voor

  zover NIS nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.

  13.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant zelf verantwoordelijk

  voor het exporteren van persoonsgegevens. Dertig (30) dagen na

  beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal NIS de aanwezige

  data en Persoonsgegevens op haar servers en (back-up)systemen

  verwijderen.

  13.3 NIS kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde

  Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke

  bewaartermijn (waaronder de Wet Bewaarplicht

  Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om

  tegenover Klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.